Capitolul II - Dobandirea calitatii de detectiv particular

Art. 4
Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Art. 5
Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de invatamant superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni savarsite cu intentie;
e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori detine un certificat de calificare in aceasta profesie sau un atestat similar eliberat in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.

Art. 6 Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti urmatoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civila, in copie legalizata;
d) actul de studii, in copie legalizata;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, in copie legalizata;
f) certificate medicale si de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaratie din care sa rezulte ca indeplineste conditia prevazuta la art. 5 lit. e);
i) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit in conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 7
(1) Calitatea de detectiv particular se dobandeste in urma verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de lege si a examinarii candidatilor de catre o comisie instituita la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se intruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Romane.
(3) Dupa promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaza un atestat, pe baza caruia se poate asocia ori angaja la o societate licentiata sau isi poate infiinta cabinet individual pentru desfasurarea de activitati de investigare.
(4) Persoana respinsa la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei Romane in termen de 3 zile, acesta avand obligatia sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfasura activitatile specifice acestei profesii pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, exclusiv in baza unei delegatii emise de societatea pe care o reprezinta, in vederea solutionarii cazului ce face necesara prezenta acestora in Romania. Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac dovada calitatii de detectiv particular cu actul care atesta in mod valabil aceasta calitate in statul de origine sau de provenienta.
(6) Detectivii prevazuti la alin. (5) au obligatia ca inaintea desfasurarii oricaror activitati specifice si la incetarea acestora sa instiinteze organul de politie competent teritorial.

Art. 8
(1) Calitatea de detectiv particular inceteaza:
a) prin renuntare scrisa, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti;
b) prin anularea atestatului in conditiile art. 23 alin. (2);
c) cand persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si c)–e).
(2) Calitatea de detectiv particular se suspenda:
a) cand impotriva persoanei in cauza se pune in miscare actiunea penala, pentru o infractiune savarsita cu intentie, in legatura cu activitatea sa de detectiv; in acest caz suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei;
b) pe timpul cat detectivul particular se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 10;
c) in conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1).

Art. 9
(1) Dupa promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeaza, in scopul dovedirii acestei calitati, legitimatia de detectiv particular.
(2) Legitimatia de detectiv particular este nominala si nu este transmisibila. Modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10
Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice;
b) activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si indeplinirii atributiilor specifice.


Contact telefonic
Tel.: 0234 522 236
Tel.: 0741 244 457
Tel.: 0721 204 382
Fax: 0234 576 158
specialdetect@yahoo.com