Capitolul III - Drepturile si obligatiile detectivului particular, ale societatilor specializate si ale cabinetelor individuale in care acesta isi desfasoara activitatea

Art. 11
(1) In exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii in legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si imprejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.
(2) In efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12
Detectivul particular are urmatoarele obligatii:
a) sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea adevarului in cauza pentru care a fost angajat;
b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
c) sa pastreze, chiar si dupa incetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si imprejurarile despre care a luat cunostinta in timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decat in interesul serviciului.

Art. 13
Detectivului particular, in desfasurarea activitatii, ii este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent ori temporar, cu orice titlu, in interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori in serviciile de interes public;
c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala ori etnica a unei persoane;
d) cauzele penale aflate in lucru la organele judiciare;
e) activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 14
Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi:
a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;
b) sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire profesionala si fizica specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu;
c) sa se afilieze in asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele in relatiile cu alte asociatii sau cu institutii ale statului;
d) sa solicite oficial de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare detectivului particular in procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 15
(1) In organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:
a) sa intreprinda investigatii numai in baza unei conventii scrise incheiate cu clientul;
b) sa infiinteze un registru numerotat si sa il inregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, in care vor tine evidenta cazurilor investigate;
c) sa comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata, pentru solutionarea unor cauze penale;
d) in cazurile in care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de indata autoritatile cu atributii in domeniu;
e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) in raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca in practica elevi ai scolilor de detectivi particulari.
(2) Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari isi intocmesc regulament de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie scrisa a conducatorului executiv al societatii sau a sefului cabinetului individual, dupa caz.


Contact telefonic
Tel.: 0234 522 236
Tel.: 0741 244 457
Tel.: 0721 204 382
Fax: 0234 576 158
specialdetect@yahoo.com